04
خرداد

مقاله سیستم اعلام سرقت

دزدگیر اماکن سیستمی است که به منظور شناسایی ورود افراد غیر مجاز

به یک ساختمان یا مکان، استفاده می شود.

این دستگاه به هنگام گذر از یک حریم خصوصی یا شکستن یک قفل،با اعلام صدا، این عمل غیرقانونی را اعلان می‌ کند.

دزگیر اماکن را می توان در ساختمان های اداری، مسکونی، تجاری، صنعتی و نظامی نصب کرد.

کاربرد این سیستم امنیتی، محافظت از جان و مال ساکنان در مقابل سارقان و خرابکاران است.

در ساختمان زندان ها نیز برای کنترل زندانیان از این سیستم نظارتی استفاده می کنند.

سازنده‌ ی این دستگاه شخصی آمریکایی به‌ نام ریورند اگوستیس راسل بوده است